Quai de Mariemont 45 1080 Bruxelles  |  Tél.: +32 24 10 29 29  |  BE 0405334195

Bienvenue chez Fri Agra

Algemene verkoops- en opslagvoorwaarden

Hel opslaan in onze koelhuizen bevat de aansluiting, zonder voorbehoud, aan de OPSLAGVOORWAARDEN hieronder weergegeven: leder klacht aangaande deze rekening moet ons schriftelijk binnen de drie dagen overgemaakt worden; na die tijd, zuilen wij deze aanschouwen ais definitief aangenomen.

Onze facturen zijn betaalbaar bij ontvangst. lngevolge de hoge discontovoet, zien wij ons verplicht 15 % achterstailigheidsintresten te innen voor aile betalingen die ons met meer dan 14 dagen vertraging zouden toekomen. Wij vestigen eveneens uw aandacht op de artikelen 4 en 16 van onze algemene voorwaarden waarvan lezing hierna.


1. - Hel bedrijf neemt geen andere verplichtingen op zich, dan de lokalen ter beschikking van haar klanten te stellen en er de voorziene temperatuur aan de verdampers te handhaven. Haar fabrikatieboek zal hiervan blijk geven, deze verplichting kan door overmacht worden onderbroken : machinestoornissen, het breken der leidingen, brand, slecht gebruik der sassen, enz.

2. - De opslag geschiedt op risico en gevaar en door de zorgen van de klant. Bijgevolg is het bedrijf voor de bewaringstoestand der goederen of producten niet verantwoordelijk. De noodzakelijke behandelingen beduiden geen afwijking van dit artikel, daar zij steeds op aanvraag en op risico van de klanten gebeuren. Aangezien de lokalen van het bedrijf onder toezicht van de Openbare Gezondheidsdiensten staan, verwerpt het bedrijf haar verantwoordelijkheid voor iedere maatregel die ten opzichte van de opgeslagen goederen, door de bevoegde afgevaardigden wordt genomen.

3. - Wanneer de vervaldatum van de opgeslagen goederen in de positieve koelhuizen is overschreden, kan het bedrijf, via een aangetekende aanmaning, eisen dat de klant de desbetreffende goederen komt afhalen. Indien de aangetekende aanmaning gedurende acht dagen onbeantwoord is gebleven, behoudt het bedrijf zich het recht over te gaan toi het terugsturen van deze goederen naar de klant. Alle desbetreffende kosten blijven ten laste van de klant.

4. - Onze rekeningen zijn zonder korting contant te Brussel betaalbaar. De niet-betaling der verschuldigde bedragen op de vastgestelde vervaldagen betekent van rechtswege de opzegging van het huidig contract. Een aangetekende aanmaning, gedurende drie dagen onbeantwoord gebleven, geeft aan het bedrijf de bevoegdheid de uitgang van aile goederen te ontzeggen.

5. - Hel bedrijf behoudt zich het recht, mils een opzegtermijn van acht dagen, haar tarieven te wijzigen, indien haar uitbatingsvoorwaarden, hetzij door prijsverandering der lonen of der grondstoffen, zich zouden wijzigen of door iedere andere oorzaak.

6. - Hel bedrijf kan wegens dienst- of persoonlijke redenen, de klant verplichten van lokaal te veranderen, wat door de zorg van deze laatste binnen de drie dagen van de bekendmaking hiervan, moet geschieden. Wanneer deze termijn verstreken is, zal de verplaatsing door de zorgen van het bedrijf geschieden, maar op kosten en risico van de klant.

7. - Onderhavig contract wordt voor onderstaand tijdperk gesloten. Bij het einde van ieder tijdperk, blijft het contract voor een zelfde duur van krach!, tenzij het door aangetekend schrijven ten minste één maand voor afloop wordt opgezegd.

8. - Bij zijn vertrek, zal de klant de lokalen in een goede staat van onderhoud achterlaten, zoals hij erkent ze te hebben gevonden. Hij mag ze noch geheel noch gedeeltelijk aan derden afstaan.

9. - Hel bedrijf is nie! verantwoordelijk voor verlies, vernieling of schade aan de goederen veroorzaakt door brand, diefstal, ongevallen, stakingen of andere gevallen van overmacht, wat ook hun oorzaak zij.

De klant verplicht zich aile nodige verzekeringen aan te gaan, cm zich tegen deze gevaren te dekken en verbindt zich van zijn verzekeraars het afzien van ieder verhaal tegen het bedrijf te verkrijgen.

10. - Hel bedrijf zal de tijdstippen vaststeilen, waarop zij het ontdooien der verdamperslot handhaving der temperatuur onontbeerlijk acht. De klant verplicht zich op zijn kosten aile nodige schikkingen te nemen cm het ontdooiingswerk mogelijk te maken en zal van het bedrijf geen enkele schadeloossteiling mogen eisen voor storing in zijn bezetting.

11. - Het gebruik van de lastenlilten is uitsluitend voorbehouden voor het vervoer van goederen en formeel verboden aan personen.

12. -Hel bedrijf verbiedt elke toegang toi de machinekamer aan haar klanten en hun personeel.

13. - Hel bedrijf is niet verantwoordelijk voor de ongevailen die zich kunnen voordoen aan de personen bij het doorlopen der fabriek daar de toegang uitsluitend voorbehouden is aan haar klanten verbruikers van koelkamers en hun personeel.

14. - Formaliteiten, onkosten en eventuele boeten zijn ten laste van de klant. Hetzelfde geldt voor aile belastingen en taksen in het algemeen die op goederenopslag betrekking hebben en van het bedrijf worden verlangd.

15. - Hierbij vermelde voorwaarden maken geen inbreuk op interne regelingen van de bedrijven, waarvan de klant vooreerst kennis genomen heeft, zowel op de algemene Europese Voorwaarden van Koelings Opslagplaatsen die op de Internationale Handelskamer van Parijs op datum van 30 maart 1967 gedeponeerd zijn geweest.

16. - ln geval van ongerechtvaardigde vertraging van betaling van een factuur, een maand na vervaldag, zal het bedrag automatisch, ais straffelijke clausule, met 15 % verhoogd worden en dit met een minimum bedrag van 62,00 € vermeerderd met een vertragingsinterest van 15 % per jaar.

De Rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd in geval van betwisting tussen partijen.